e-Doręczenia dla przedsiębiorców jeszcze nie dziś -LEGALICA Kancelaria Prawna Wrocław
e-Doręczenia dla przedsiębiorców jeszcze nie dziś

Zarządy spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą spać spokojnie,  e-doręczenia dopiero w 2022 r. 

Widmo obowiązku stworzenia adresu mailowego do doręczeń dla przedsiębiorców jednak nie od 1 października 2021 r. a od 5 lipca 2022 r.  W ostatniej chwili ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych jednak zmieniła termin wejścia w życie nowych obowiązków dla przedsiębiorców.

 

Łatwiejszy kontakt z przedsiębiorcami czyli obowiązek stworzenia adresu dla przedsiębiorców wpisanych w KRS dla doręczeń elektronicznych

 

1 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320), zgodnie z nią – podmioty publiczne, a więc wszelkiego rodzaju urzędy, sądy, a także m.in. ZUS, NFZ czy komornicy sądowi etc., będą miały obowiązek doręczania korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych (tzw. e-doręczenia). Ta forma wymiany korespondencji w zamyśle ustawodawcy ma w zasadzie całkowicie zastąpić tradycyjne metody jednak do tego jeszcze daleka droga. 

 

Obowiązki stworzenia adresu dla przedsiębiorców wpisanych w KRS dla doręczeń elektronicznych przedsiębiorców

 

Jednakże nie będzie wystarczający jakikolwiek adres mailowy podany przez przedsiębiorcę, rozwiązanie jest bardziej zbliżone do ePUAP, chociaż e-Doręczenia to całkowicie inny system. W celu stworzenia adresu dla doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń nastąpić będzie mogło w dwojaki sposób, a mianowicie:

 

1) na podstawie odrębnego wniosku przedsiębiorcy (co dotyczy w szczególności podmiotów istniejących przed dniem 5 lipca 2022 r.  (wpisanych do KRS)

  lub

2) automatycznie po wpisu do KRS. Dotyczy to to podmiotów, które zostaną wpisane do rejestru już po wejściu w życie obowiązku posiadania adresu dla doręczeń. 

Skutkiem założenia adresu do doręczeń będzie założenia skrzynki do e-Doręczeń.  

Pamiętać trzeba, że ustawodawca wprowadził wymóg opatrzenia przedmiotowego dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku.

Sam wniosek będzie mógł zostać złożony tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci internetowej, która udostępniana jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Skutki prawne złożenia wniosku o utworzenie adresu do e – doręczeń 

 

W wyniku aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego osoba uprawniona uzyska możliwość zarządzania skrzynką doręczeń, co w szczególności obejmować będzie dokonywanie na niej doręczeń, operacji wysyłania i odbierania korespondencji oraz zarządzanie zgromadzoną na niej korespondencją. Przedsiębiorca lub inny podmiot wpisany do KRS będzie zobowiązany do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń (art. 19 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych) – konkretnej osoby, który będzie legitymizować się uprawnieniami do przeprowadzenia aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych, z którym powiązana będzie dana skrzynka doręczeń. 

 

Reasumując – wprowadzenie tzw. e – doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych w KRS, niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia prowadzonej korespondencji z uprawnionymi podmiotami, pamiętać jednak trzeba o odpowiednim i przede wszystkim terminowym wypełnieniu obowiązków wprowadzonych przez ustawodawcę w tym przedmiocie. 

 

Jednakże według obecnych regulacji, w dalszym ciągu przedsiębiorca będzie mógł wskazać, że rezygnuje z doręczeń elektronicznych i korespondencja będzie doręczana w formie tradycyjnej. 

 

Jeśli mają Państwa pytania pozostajemy do dyspozycji. 

 

17.07.2021