O czym warto pamiętać gdy otrzymają Państwo NAKAZ ZAPŁATY w postępowaniu cywilnym -LEGALICA Kancelaria Prawna Wrocław
O czym warto pamiętać gdy otrzymają Państwo NAKAZ ZAPŁATY w postępowaniu cywilnym

Dostarczona przez pocztę przesyłka z sądu cywilnego zawierająca pismo zatytułowane NAKAZ ZAPŁATY potrafi zaskoczyć. W poniższym tekście podpowiemy, na co warto zwrócić uwagę gdy otrzymają Państwo nakaz zapłaty wydany w postępowaniu cywilnym. 

        1. Nakaz zapłaty nie jest ostatecznym orzeczeniem. 

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty oznacza, że sąd uznał, że zaistniały konkretne przesłanki i po wstępnej weryfikacji sąd uznał pozew za zasadny. 

       2. Jeśli nie podejmą Państwo żadnych kroków prawnych to nakaz zapłaty się uprawomocni.

Jeśli nakaz zapłaty się uprawomocni to powód będzie uprawniony do skierowania sprawy do komornika, który może zająć np. rachunek bankowy. Jeśli sprawa trafi do komornika to będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami poza tym wskazanymi w nakazie zapłaty.

      3. Zawsze nakaz zapłaty odbywa się bez przesłuchania pozwanego. 

Dopiero gdy skutecznie wniosą Państwo sprzeciw (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym) lub zarzuty (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym) sąd może wyznaczyć rozprawę i fizycznie przesłuchać Państwa lub wskazanych świadków.

      4. Do nakazu zapłaty zawsze powinien być załączony pozew.

Zapoznając się z treścią pozwu mogą Państwo przedstawić swoją wersję i sytuację.

      5. Na wniesienie zarzutów lub sprzeciwu zawsze jest 14 DNI OD DORĘCZENIA PRZESYŁKI.

14 dni dotyczy dni kalendarzowych a nie roboczych. Jeśli przesyłka została dostarczona w poniedziałek to termin na wniesienie sprzeciwu/zarzutów upłynie w poniedziałek po 14 dniach. 

Nie ma znaczenia, że przesyłkę odebrał członek rodziny, termin liczony jest od odbioru. 

Jeśli mają Państwo wątpliwości kiedy przesyłka została odebrana należy to jak najszybciej sprawdzić. Można to zrobić w sądzie, może to również ustalić np. nasza Kancelaria po otrzymaniu pełnomocnictwa. 

     6. Sprzeciw/zarzuty powinny zawierać:
 • oznaczenie sądu, który wydał nakaz zapłaty,
 • sygnaturę akt (zawsze na początku litera rzymska np. I, II,III,IV, XI, następnie litery np. Nc, GNc, potem cyfry grecki np. 147, 593, ukośnik prawy “/” a następnie dwie ostatnie cyfry roku np. 19,21,21)
 • oznaczenie pozwanego,
 • oznaczenie Państwa np. Jan Kowalski (adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres gdzie doręczono nakaz zapłaty)
 • informację, że sprzeciwiają się Państwo nakazowi zapłaty (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym) / wnoszą zarzuty od nakaz zapłaty (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym).
 • uzasadnienie dlaczego nie zgadzają się Państwo z treścią pozwu,
 • wskazanie dowodów np. maili, świadków (wtedy z podaniem adresu zamieszkania), dokumentów.

 

      7. Sprzeciw/zarzuty powinny być złożone w conajmniej 2 egzemplarzach 

Jeden dla sądu i jeden dla powoda. Jeśli jest więcej powodów niż jeden to należy złożyć więcej egzemplarzy. Bez obaw, jeśli nie mają Państwo profesjonalnego pełnomocnika np. radcy prawnego sąd wezwie Państwa do uzupełnienia dokumentów. 

       8. Sprzeciw/zarzuty należy złożyć w sądzie lub wysłać LISTEM POLECONYM. 

Tylko wtedy zachowany jest termin do ich złożenie.  Wysłanie sprzeciwu/zarzutów za pośrednictwem kuriera nie gwarantuje, że termin będzie zachowany, musiałby on dostarczyć dokumenty najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Zaś listem poleconym na poczcie polskiej można wysłać list w ostatnim dniu terminu i uznaje się go za złożonego w terminie. 

     9. Możliwe, że sąd uzna, że doszło do jakiegoś uchybienia np. złożono sprzeciw/zarzuty w zbyt małej ilości i wezwie do ich uzupełnienia.

Zawsze wtedy sąd wskaże termin do realizacji zobowiązania. Należy wtedy zmieścić się w terminie. Dokumenty należy złożyć zgodnie z pkt.8 powyżej. 

 

     10. Po skutecznie wniesionym sprzeciwie/zarzutach sąd wyznaczy termin rozprawy, chyba że wnieśli Państwo o jej nie przeprowadzenie. 

 

       11. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym staje się od razu tytuł zabezpieczenia. 

Jeśli powód uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to może od razu zwrócić się do komornika w celu wykonania zabezpieczenia. Oznacza to, że komornik może zająć np. rachunek bankowy w celu zabezpieczenia, nie będą Państwo mogli korzystać z środków na rachunku bankowym do wysokości wskazanej w nakazie zapłaty.

       12. Jeśli nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla lub czeku należy wnieść o uchylenie jego natychmiastowej wykonalności. 

 

      13. W celu śledzenia sprawy warto stworzyć konto na www.portal.wroclaw.sa.gov.pl (dotyczy całej Polski, należy wskazać właściwy rejon).

Wystarczy do tego posiadanie Profilu Zaufanego. Po rejestracji należy dodać wniosek o dodanie sprawy do konta. Informacje o wszelkich zmianach w sprawie (np. wyznaczeniu rozprawy) będą widoczne w portalu a dodatkowo portal będzie przestał informacje o zmianach. 

      14. Przesłanki nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:

Roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym;
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 4. jeśli postawą jest wypełniony należycie weksel lub czek, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
 5. 5) jeśli podstawą jest umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

 

     15. Przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym: 

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach o roszczenia pieniężne lub zamienne, ewentualnie w innych przypadkach wskazanych przez prawo. Są nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jeśli: 

 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 2. twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego

 

     16. Każda sprawa jest indywidualna i warto skonsultować ją z Kancelarią.

Czasem niedochowanie nawet drobnej wydawałoby się kwestii może mieć duże znaczenie i prowadzić do niekorzystnego rozstrzygnięcia.

 

 

05.04.2021 |nakaz zapłat,pozew,przedsiębiorcy,sprzeciw od nakazu zapłaty,zarzuty od nakazu zapłaty