Kto będąc cudzoziemcem może założyć JDG a kto spółkę w Polsce?

Kto będąc cudzoziemcem może założyć JDG a kto spółkę w Polsce?

Jeśli będąc cudzoziemcem lub mając znajomego z zagranicy zastanawiacie się czy jest możliwość założenia prze taką osobę jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub spółki w Polsce, ten artykuł jest dla was.

 

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia z geografii, które państwa są państwami członkowskimi w UE, EOG i EFTA ze względu na to, że dla państw członkowskich są przewidziane pewne udogodnienia w celu założenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

W skład UE wchodzą:           Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry Włochy

 

W skład EOG wchodzą:        Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

 

W skład EFTA wchodzą:      Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Zaczynając od rodzaju spółek, które może założyć każdy cudzoziemiec bez względu na jego pochodzenie czy też rodzaj pobytu w Polsce mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie

 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki akcyjnej,
 • do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej

Kto ma takie same prawa jak obywatele Polski?

 • Obywatele państw członkowskich UE, EOG, EFTA
 • Obywatele Szwajcarii
 • Obywatele USA
 • Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce i posiadają numer PESEL nadany w Polsce

Dodatkowo, żeby mieć prawa tożsame z obywatelami pochodzenia polskiego (a więc można założyć spółki uregulowane w KSH bądź jednoosobową działalność gospodarczą) można spełnić jedną z poniższych przesłanek. Do tej grupy obywateli należą osoby spoza państw członkowskich (Ukraina, Białoruś, Rosja, Indie)

 • posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. zezwolenie na pobyt stały,
  2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91),
  4. status uchodźcy,
  5. ochronę uzupełniającą,
  6. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  7. zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g,
 • są uczestnikami organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podsumowując, będąc cudzoziemcem jest szereg możliwości by rozwijać swoją spółkę w Polsce, w szczególności, że możliwość otworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców, a Polska jest krajem rozwijającym się, w którym każdy może ją założyć.

W razie wszelkich pytań bądź potrzeby konsultacji z prawnikiem o możliwych konsekwencjach prawnych, zalecamy do kontaktu.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 470).

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

 

10.03.2023