Organy Spółki Z O.O.

Organy Spółki Z O.O.

Wielu przedsiębiorców skłania się ku zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na korzyści wynikające z tego typu spółki handlowej. Jakie jednak organy w niej występują i jakie pełnią funkcje? W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można wyodrębnić 3 rodzaje organów:

 • zgromadzenie wspólników
 • zarząd spółki
 • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Do organów, które muszą zostać powołane w każdej spółce, należy zarząd oraz zgromadzenie wspólników.

Ustanowienie w spółce rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej co do zasady jest dobrowolne poprzez decyzję wspólników.

Obowiązek ustanowienia w spółce rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powstaje jedynie w przypadku, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł., a jednocześnie w spółce jest ponad 25 wspólników.

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem stanowiącym, który zgodnie z art. Art. 227. § 1. KSH podejmuje decyzje poprzez podejmowanie uchwał. Na podstawie art. 227. § 2. KSH bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wyróżniamy 2 rodzaje zgromadzeń wspólników:

 • zwyczajne zgromadzenie wspólników
 • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgodnie z art. 231. KSH zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Na podstawie art. 232. KSH nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dotyczących zgromadzeń wspólników lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.

Zarząd w spółce z o.o.

Organem wykonawczym uprawnionym do reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd zgodnie z art. Art. 201 KSH. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy i osoby trzecie. Zarząd podejmuje wszelkie czynności w sferze zewnętrznej spółki. Zarząd spółki z o. o. może być jednoosobowy albo wieloosobowy. Skład zarządu wspólnicy mogą określić w umowie spółki, wskazując liczbę członków zarządu lub minimalną lub maksymalną liczbę członków zarządu. Sprawy spółki prowadzi zarówno zarząd, jak i zgromadzenie wspólników.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna

Funkcje kontrolne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna. Zgodnie z Art. 213. § 1. KSH umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Na podstawie Art. 219. § 1. KSH rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z art. 219 § 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

 • ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

 

 

11.04.2023